Wat is marktonderzoek?

Informatie over marktonderzoek

De wereld van marktonderzoek heeft de afgelopen jaren een snelle transformatie doorgemaakt. Hier vindt u een beknopt overzicht van de geschiedenis van marktonderzoek. Heeft u waardevolle inbreng om deze pagina te verrijken? Aarzel dan niet om uw suggesties te delen via info@allesovermarktonderzoek.nl

Tips en tricks voor briefing marktonderzoek
Offerteaanvraag voor marktonderzoek

Bent u op zoek naar een professioneel marktonderzoekbureau voor uw project? Alles over marktonderzoek vindt voor u drie geschikte bureaus die aansluiten bij uw specifieke onderzoeksvraag.

Ontvang gratis 3 offertes
Geschiedenis van Marktonderzoek

Marktonderzoek heeft zijn wortels in de vroege 20e eeuw, toen bedrijven begonnen te beseffen dat inzichten in consumentengedrag cruciaal waren voor productontwikkeling en marketingstrategieën. De eerste formele marktonderzoeken waren gericht op het verzamelen van consumentenmeningen en -voorkeuren, vaak via face-to-face enquêtes. Naarmate de tijd vorderde, werden de methoden geavanceerder, met de introductie van telefonische enquêtes, focusgroepen en later online enquêtes, die een snellere en meer gediversifieerde dataverzameling mogelijk maakten.

De opkomst van digitale technologie en het internet heeft de reikwijdte en efficiëntie van marktonderzoek aanzienlijk vergroot. Bedrijven kunnen nu in real-time grote hoeveelheden data verzamelen en analyseren, waardoor ze sneller op marktveranderingen kunnen reageren. De huidige trends in marktonderzoek omvatten het gebruik van big data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om dieper inzicht te krijgen in consumentengedrag en -voorkeuren. Zo blijft marktonderzoek zich ontwikkelen, steeds gericht op het verbeteren van de kennis over de markt om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

In de wereld van marktonderzoek doen zich ontwikkelingen voor op verschillende gebieden. Alles over Marktonderzoek heeft een tijdbalk gemaakt met daarin een aantal belangrijke ontwikkelingen/gebeurtenissen omtrent marktonderzoek:

KCC: kwaliteitsmanagementsysteem / ISO 20252

Elk marktonderzoekbureau streeft ernaar een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksrapport te leveren dat voldoet aan klantverwachtingen. Dit vereist heldere afspraken en strikte controles binnen het onderzoeksproces om cruciale momenten te beheren, vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat procedures worden gevolgd, geëvalueerd en aangepast indien nodig, conform de ISO 20252 norm. Deze internationaal erkende norm stelt eisen aan het onderzoeksproces en bij naleving kan een marktonderzoekbureau een ISO-certificaat behalen. Dit certificaat is niet alleen een marketingtool die vertrouwen wekt bij (internationale) klanten, maar stimuleert ook continue verbetering binnen de organisatie. Bovendien vereist de norm dat een bureau aantoont dat ook hun onderaannemers aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen. Het KCC, dat toeziet op naleving van de norm, beoordeelt of systemen zowel op papier als in de praktijk voldoen aan de gestelde eisen. De geldigheid van het certificaat is drie jaar, waarna een hertoetsing bepaalt of het bureau nog steeds aan de norm voldoet.

Research Keurmerk

Het Research Keurmerk wordt toegekend aan marktonderzoekbureaus en gerelateerde organisaties die voldoen aan de ISO 20252 norm, onder toezicht van de Research Keurmerkgroep. Deze groep ontstond uit de voormalige Vereniging voor Marktonderzoekbureaus, opgericht om de hoge kwaliteitsstandaarden te behouden na de vorming van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) in 2000. De Keurmerkgroep bestaat uit 28 bureaus die een transparant kwaliteitsbeleid hanteren, volgens de ISO 20252 standaard. Toelating vereist naleving van specifieke criteria, uiteengezet in een toetsingsdocument ontwikkeld door Data & Insights Network (voorheen MOA) en NEN. Een onafhankelijke Stichting Toetsingsbureau KCC beoordeelt de bureaus op organisatie, medewerkers en onderzoeksoutput, gebaseerd op deze criteria.

Marktonderzoek versus marketingonderzoek

Marktonderzoek en marketingonderzoek worden vaak door elkaar gebruikt, maar verschillen wezenlijk. Marketingonderzoek richt zich op het effect van marketinginstrumenten op consumentengedrag en omvat de algemene marketingstrategie van een bedrijf, niet specifiek gericht op bepaalde diensten of producten. Het omvat studies naar prijszetting, distributiekanalen, productontwikkeling en communicatiestrategieën.

Daarentegen focust marktonderzoek op de marktstructuur en -dynamiek om essentiële informatie te leveren voor marketing- en communicatiebeleid. Het concentreert zich op langdurige marktkarakteristieken en richt zich op de gedragingen, houdingen en motivaties van specifieke doelgroepen, zoals het identificeren van potentiële klanten, uitgavenpatronen en gebruiksfrequenties van producten.

Functies marktonderzoek

Marktonderzoek speelt een cruciale rol binnen een onderneming door marketinginformatie te leveren die essentieel is voor het vormgeven van bedrijfs- en communicatiebeleid. Het vervult hoofdzakelijk drie functies:
Informatiefunctie: Houdt managers op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
Creatieve functie: Helpt bij het genereren van nieuwe ideeën via analyse en het gebruik van specifieke onderzoekstechnieken.
Bewakingsfunctie: Zorgt ervoor dat de gestelde doelen van de onderneming op de markt worden gerealiseerd.

Soorten onderzoek

In onderzoek worden drie hoofdtypen onderscheiden, die zelfstandig kunnen zijn of als fasen binnen een marktonderzoekstraject functioneren. Elk type wordt hieronder toegelicht, inclusief voorbeelden voor een helder begrip.

Verkennend of exploratief

Het hoofddoel van verkennend onderzoek is het verbeteren van het begrip rondom een onderzoeksvraagstuk. Dit type onderzoek omvat het verkennen van het terrein, waarbij de onderzoeker factoren identificeert die een rol spelen, relaties onderzoekt en de motivaties van mensen achterhaalt. Om deze inzichten te verkrijgen, worden verschillende bronnen aangeboord, zoals deskresearch voor informatie uit bestaande bronnen en kleinschalige kwalitatieve onderzoeken voor diepgaande analyses.

Beschrijvend of descriptief

Beschrijvend onderzoek richt zich op het detailleerden van marktkenmerken of elementen van de marketingmix, zoals:

  • omvang en samenstelling van marktsegmenten
  • distributiemethoden van producten
  • productvergelijkingen op basis van functies

Dit type onderzoek zoekt ook naar verbanden tussen variabelen, zoals regionale verschillen in consumptiepatronen, maar zonder de oorzaken te verklaren. In tegenstelling tot verkennend onderzoek, zijn de vragen in beschrijvend onderzoek specifiek en is voorkennis vereist. Het maakt hoofdzakelijk gebruik van kwantitatieve methoden om conclusies te trekken en adviezen te formuleren op basis van steekproeven.

Verklarend

Verklarend onderzoek richt zich op het beantwoorden van 'waarom' vragen, onderzoekend waarom veranderingen in één variabele leiden tot veranderingen in een andere. Dit type onderzoek verhoogt het vermogen om toekomstige veranderingen te voorspellen door te focussen op factoren die de markt beïnvloeden en zoekt naar oorzaken achter marktbewegingen en -ontwikkelingen. Experimenten zijn een veelgebruikte methode in verklarend onderzoek, vaak met een relatief kleine steekproefgrootte.

Twee top marktonderzoekbureaus

Wij adviseren de volgende twee marktonderzoekbureaus:

Right Marktonderzoek
Full service ervaren marktonderzoeksbureau
PeopleGraphics
Meer dan 25 jaar ervaring
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners