Medewerkersonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ga direct naar:
Inleiding

Medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de attitude van medewerkers ten opzichte van hun werk, ofwel het antwoord op de vraag: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Attitudes worden gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen. Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is, dan zal de medewerker een grote betrokkenheid vertonen bij het werk dat hij of zij doet bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker naar zijn/ haar collega’s en de organisatie heeft, is bepalend voor de attitude. Betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers zijn de twee centrale speerpunten bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ontvang gratis 3 offertes
Onderzoeksmethode medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt meestal middels online onderzoek uitgevoerd. Dit omdat online onderzoek een goede methode is om de anonimiteit te waarborgen; iets wat bij een dergelijk onderzoek van groot belang is. Toch worden om de tevredenheid van medewerkers te meten ook kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast, bjvoorbeeld diepte-interviews. Deze methode wordt veelal gebruikt als ‘vooronderzoek’ om op basis van het resultaat van de diepte-interviews de vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek te optimaliseren. Pijn- en knelpunten die tijdens het kwalitiatieve onderzoek naar voren komen worden vervolgens kwantitatief gemeten. Andersom kan ook. Na het kwantitatief onderzoek kunnen bijvoorbeeld binnen afdelingen/sectoren van de organisatie waar pijnpunten naar voren zijn gekomen middels diepte-interviews hierover verdiepende informatie worden verzameld. Belangrijk is dat de diepte-interviews altijd bij de geinterviewde thuis plaats vinden, en niet op de werkplek.

Voorbeeld vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wanneer de thema’s voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek in kaart zijn gebracht kan de vragenlijst worden opgesteld. Geen organisatie is hetzelfde en daarom is het opstellen van een vragenlijst voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek meestal maatwerk. Hieronder volgen twee voorbeelden van onderwerpen en bijbehorende vragen die gesteld kunnen worden bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Tips
  1. Denk eraan dat de antwoordcategorieën goed aansluiten bij de vraag.
  2. Onderstaande voorbeeld vragenlijst is in samenwerking met Right Marktonderzoek tot stand gekomen. Klik hier voor meer informatie.
Belang van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn van strategisch belang voor een organisatie. Een positieve attitude kan zowel de kwaliteit van de producten of diensten als de interne en externe beeldvorming van een organisatie beïnvloeden. Redenen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren zijn:

  • Een organisatie geeft aan bereid te zijn om te luisteren naar haar medewerkers.
  • Ideeën die leven op de werkvloer, bijvoorbeeld over hoe verschillende taken beter uitgevoerd zouden kunnen worden, bereiken door een dergelijk onderzoek sneller de directie.
  • Inzicht in de relatie tussen tevredenheid en motivatie: tevreden medewerkers zijn vaak beter gemotiveerd. Hoe meer zicht een directie heeft op de tevredenheid van haar medewerkers, des te meer aanknopingspunten heeft zij om de motivatie van haar medewerkers te verbeteren. Ontevreden medewerkers zijn doorgaans eerder geneigd op zoek te gaan naar een andere werkplek.
Bedrijfscultuur

Net zoals individuele medewerkers een attitude hebben, heeft een organisatie als geheel die ook. De attitude van een organisatie wordt de bedrijfscultuur genoemd. Een bedrijfscultuur is medebepalend voor de sfeer, motivatie en attitudes binnen een bedrijf, en is daarmee ook verklarend voor het succes waarmee plannen landen in een bedrijf. In een starre en bureaucratische cultuur zullen plannen gericht op vernieuwing en verbetering van de klantgerichtheid minder snel worden opgepikt dan in een flexibelere cultuur. Om deze reden worden ook facetten van de bedrijfscultuur bevraagd, omdat uit vele voorgaande onderzoeken blijkt dat de voornaamste kritiek van medewerkers de cultuur betreft. Te denken valt aan kritiek op de vergadercultuur, het gebrek aan flexibiliteit in de eigen organisatie, de geringe daadkracht of de grote afstand tussen directie en werkvloer.

Schema medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een gedegen medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet een kwestie van 1 meting maar een continu proces. Een organisatie is continu in beweging, en die beweging is van grote invloed op de tevredenheid van de medewerkers. Om continu de tevredenheid te bewerkstelligen of te behouden is het zeer belangrijk dat u voordurend een goed overzicht heeft van de wensen, verwachtingen en ervaringen van uw personeel.

Onze sponsors
Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners