Deskresearch

Alles over deskresearch

Deskresearch, ook wel bekend als bureauonderzoek, is een essentiële onderzoeksmethode waarbij bestaande informatie wordt geanalyseerd om onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit type onderzoek maakt gebruik van secundaire gegevens - informatie die reeds beschikbaar is - in tegenstelling tot het verzamelen van nieuwe gegevens via veldwerk, zoals kwantitatieve of kwalitatieve marktonderzoeken.

Offerte voor deskresearch

Overweegt u marktonderzoek uit te besteden? Kies voor een gespecialiseerd marktonderzoeksbureau dat ervaring heeft met deskresearch. Ontvang gratis drie offertes van bureaus die passen bij uw specifieke onderzoeksvraag, en zorg ervoor dat uw onderzoek efficiënt en effectief wordt uitgevoerd.

Ontvang gratis 3 offertes
Misvattingen over deskresearch

Deskresearch wordt vaak onderschat. Sommige organisaties proberen kosten te besparen door zelf onderzoek te doen, terwijl anderen direct kiezen voor veldonderzoek zonder de waarde van deskresearch te overwegen. Echter, wanneer correct uitgevoerd, kan deskresearch een krachtig hulpmiddel zijn voor het verkrijgen van inzicht en het voorkomen van onnodig onderzoek.

Belang van deskresearch
  • Kostenbesparing: Deskresearch is voordeliger dan veldwerk omdat het gebruikmaakt van bestaande gegevens.
  • Tijdefficiënt: Het verzamelen en analyseren van secundaire gegevens is vaak sneller dan het uitvoeren van eigen onderzoek.
  • Informatie: Het biedt toegang tot een breed scala aan gegevens, waaronder statistische informatie, financiële verslagen, bevolkingscijfers, en meer.

Deskresearch is een effectieve manier voor organisaties om op de hoogte te blijven van markttrends, concurrentieanalyse en interne beoordelingen zonder de noodzaak voor tijdrovend en kostbaar veldwerk.

Het verschil tussen deskresearch en fieldresearch

Deskresearch wordt dus uitgevoerd omdat het kostenbesparend is. Ook biedt het meer inzicht voor organisaties.

Fieldresearch

Fieldresearch, of veldwerk, vindt plaats wanneer er wordt gezocht naar nog onbekende gegevens. Veldwerk betreft primaire informatie en is duurder dan deskresearch.

Bij deskresearch wordt gericht op het verzamelen van statistisch gegevens.

Waar deskresearch ‘gewoon’ achter het bureau plaatsvindt, gebeurt fieldresearch in het ‘veld’.

Interne versus externe Gegevens
  • Interne Gegevens: Informatie waarover een organisatie al beschikt, zoals klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, financiële en marketinggegevens.
  • Externe Gegevens: Informatie van buiten de organisatie, vaak afkomstig van instanties zoals het CBS, SCP, Eurostat, MKB-Nederland, en de KVK.
Documentanalyses in deskresearch

Documentanalyses onderzoeken communicatie gerelateerde documenten zoals brieven, notities, agenda's, jaarverslagen, en meer. Deze analyses reconstrueren de betekenis achter deze documenten voor diepgaande inzichten.

Het Marketing Information System (MIS)

Een Marketing Information System (MIS) benut zowel interne als externe bronnen voor het verzamelen, analyseren, interpreteren, opslaan en verspreiden van marktinformatie. Het ondersteunt besluitvorming op marketinggebied, zoals prijsstelling, productontwikkeling, en promotiestrategieën.

Het MIS omvat vier componenten:

  • Interne gegevens: Verzamelt data van binnenuit, zoals verkoopdata en klantendatabases.
  • Marketing intelligence syteem: Levert informatie over markttrends, concurrentiestrategieën, klantvoorkeuren, en nieuwe producten.
  • Marketing research: Het systematisch verzamelen en analyseren van primaire of secundaire data om marketingproblemen op te lossen.
  • Marketing keuze ondersteuning systeem (MDSS): Bevat softwareprogramma's voor het analyseren van verzamelde data om betere marketingbeslissingen te nemen.

MIS vereenvoudigt deskresearch door relevante informatie efficiënt toegankelijk te maken voor marketeers. Hoewel vooral waardevol voor organisaties, kunnen onafhankelijke onderzoekers met de juiste aanpassingen ook voordeel halen uit MIS voor hun deskresearch.

Discussie

Deskresearch heeft zijn voor- en nadelen en wordt dus alleen gebruikt als het ook echt van toepassing is.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid
Een kritieke factor in de effectiviteit van deskresearch is de beschikbaarheid van gegevens. Zo kan een student die onderzoek doet naar de ontwikkeling van een organisatie beperkt zijn door het gebrek aan toegang tot interne gegevens, waardoor men afhankelijk is van externe bronnen. Bovendien speelt de betrouwbaarheid van deze gegevens een belangrijke rol; onduidelijke herkomst van gegevens kan leiden tot niet-bindende conclusies, wat de waarde van het onderzoek kan ondermijnen.

Kosten
Een van de grootste voordelen van deskresearch is de efficiëntie in zowel tijd als kosten. Omdat de gegevens reeds bestaan, is het verzamelen ervan sneller en goedkoper dan het uitvoeren van fieldresearch, waarbij gegevens vanaf de grond af aan moeten worden verzameld en geanalyseerd. Desalniettemin, deskresearch kan fieldresearch niet volledig vervangen, gezien elke situatie uniek is en achterliggende oorzaken van bijvoorbeeld een dalende klanttevredenheid per organisatie kunnen verschillen.

Rol van respondenten
In tegenstelling tot fieldresearch, waar de betrouwbaarheid van de gegevens kan afnemen bij een te laag aantal respondenten, is deskresearch niet afhankelijk van respondentenaantallen. Dit aspect versterkt de positie van deskresearch als een kosteneffectieve onderzoeksmethode. Echter, wanneer specifieke, noodzakelijke gegevens niet beschikbaar zijn, kan het aankopen van deze informatie een extra kostenpost worden.

Verwijzingen

Business Jargons. (2016, september 16). Marketing Information System. Opgehaald van Business Jargons: http://businessjargons.com/marketing-information-system.html

Hoftijzer, M., & Korte, P. (2012). Kleinschalig marktonderzoek. In M. Hoftijzer, & P. Korte, Onderneem! (pp. 11-13). Noordhoff Uitgevers bv.

Pootinga, E. (2014, juli 24). Deskresearch en literatuuronderzoek: het verschil. Opgehaald van Studiemeesters: http://www.studiemeesters.nl/studietips/verschil-tussen-deskresearch-literatuuronderzoek-theorie/

Tubbing, L. (2014, november 20). Fieldresearch vs. deskresearch. Opgehaald van De afstudeerconsultant: http://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/fieldresearch-vs-deskresearch/

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners