Vragenlijst

De basis van een succesvol onderzoek

Het creëren van een nauwkeurige vragenlijst voor kwantitatief onderzoek of een effectieve gespreksrichtlijn voor kwalitatief onderzoek is cruciaal voor het succes van elk marktonderzoek. Onvoldoende ontworpen vragenlijsten of gespreksrichtlijnen kunnen leiden tot het verzamelen van niet-relevante informatie, waardoor het moeilijk wordt om betrouwbare conclusies te trekken. Deze instrumenten zijn ontworpen om inzichten te verkrijgen die anders verborgen zouden blijven. Een goed opgezette vragenlijst of gespreksrichtlijn volgt enkele fundamentele regels voor het verzamelen van essentiële gegevens.

Offerteaanvraag voor marktonderzoek

Bent u op zoek naar een professioneel marktonderzoekbureau voor uw project? Alles over marktonderzoek vindt voor u drie geschikte bureaus die aansluiten bij uw specifieke onderzoeksvraag.

Ontvang gratis 3 offertes
Soorten vragenlijsten
 • Enquête, de ruggengraat van kwantitatief onderzoek, bestaande uit gesloten vragen die meetbare data opleveren. Enquêtes zijn ideaal voor het valideren van hypotheses of vergelijken van resultaten met eerder onderzoek. Ze kunnen worden verspreid via online platforms, telefoon, schriftelijk of persoonlijk, met vaste antwoordopties die kwantitatieve data genereren.
 • Semi-gestructureerde enquête, dit type wordt gebruikt in semi-kwantitatief onderzoek en bevat voornamelijk gesloten vragen. Het unieke aspect is de mogelijkheid voor enquêteurs om door te vragen voor diepere inzichten, en indien nodig, de volgorde van vragen aan te passen. Deze flexibiliteit vereist een directe interactie, waardoor semi-gestructureerde enquêtes vaak telefonisch of in persoon worden afgenomen.
 • Gespreksrichtlijn of checklist, toegepast in kwalitatief onderzoek, waar open vragen de norm zijn. Deze methode stelt onderzoekers in staat om dieper in te gaan op de antwoorden van respondenten. Gespreksrichtlijnen bevatten onderwerpen en potentiële vragen, maar laten ruimte voor aanpassingen door de gespreksleider om beter aan te sluiten bij de respondent en het gespreksverloop.
Opbouw vragenlijst

Een logische en doordachte opbouw is essentieel voor elke vragenlijst. Dit betekent dat vragen zodanig geordend moeten zijn dat ze intuïtief voortbouwen op elkaar, zonder de respondent te beïnvloeden of sturen in hun antwoorden.

 • Naamsbekendheidsonderzoek, de structuur van de vragenlijst is bijzonder belangrijk in naamsbekendheidsonderzoek, waarbij initialiteit essentieel is. Het onderzoek moet beginnen zonder onthulling van de betreffende organisatie om onbevooroordeelde antwoorden te verkrijgen. Pas na het vaststellen van de basiskennis van de respondent, kan specifieke informatie over de organisatie worden onthuld. Dit type onderzoek meet ook de top-of-mind awareness, waarbij de eerste reactie van de respondent op een bepaald thema inzicht geeft in hun spontane associaties.

De evolutie van technologie heeft de methoden van dataverzameling en de interactie met respondenten getransformeerd. Online platforms bieden nu ongekende mogelijkheden voor het verspreiden van enquêtes en het uitvoeren van kwalitatief onderzoek via videoconferenties. Deze digitale benaderingen vergroten de reikwijdte en efficiëntie van marktonderzoek, waardoor onderzoekers gedetailleerde en diverse gegevens kunnen verzamelen vanuit een breder geografisch en demografisch spectrum.

Lengte vragenlijst

Het succes van marktonderzoek hangt sterk af van het zorgvuldig ontwerpen van de vragenlijst. Een optimale vragenlijst verzamelt voldoende informatie zonder te langdradig te zijn, aangezien een te korte vragenlijst essentiële data mist voor een grondige analyse, terwijl een te lange vragenlijst respondenten kan ontmoedigen of irriteren, wat de betrouwbaarheid van de resultaten vermindert.

Achtergrond kenmerken

Het is belangrijk om te vragen naar achtergrondkenmerken. Op basis van de achtergrondkenmerken kan er een doelgroep worden bepaald. De resultaten van de enquête kunnen op basis van de achtergrondkenmerken vooraf worden gesorteerd of kunnen worden gecategoriseerd.

Wanneer de achtergrondkenmerken vooraf worden gesorteerd, worden zij ook aan het begin van de enquête geplaatst. Wanneer de respondenten aan de hand van achtergrondkenmerken worden gecategoriseerd, kunnen de achtergrondkenmerken zowel aan het begin van de enquête als aan het einde van de enquête worden gevraagd.

Achtergrondkenmerken kunnen eigenschappen zoals geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling en woonplaats zijn.

Soorten vragen

In kwantitatieve enquêtes worden typisch drie soorten gesloten vragen gebruikt:

 • Dichitome vraag, biedt twee antwoordmogelijkheden, zoals "ja" of "nee", en is geschikt voor het verkrijgen van duidelijke, ondubbelzinnige antwoorden.
 • Multiple choice, biedt meerdere antwoordmogelijkheden, waardoor meer genuanceerde informatie kan worden verzameld.
 • Schaalvragen, stelt respondenten in staat om hun mening te kwantificeren over een stelling of vraag, ideaal voor het meten van houdingen en percepties.

De keuze van vraagtype moet worden afgestemd op het doel van de analyse en het type inzicht dat men wenst te verkrijgen.

Verschillende meetniveaus

De gesloten vragen in een enquête zijn gebaseerd op specifieke meetniveaus, elk met unieke analysemogelijkheden:

 • Nominaal, classificeert data in categorieën zonder een hiërarchische volgorde (bijv. geslacht, woonsituatie).
 • Ordinaal, rangschikt data in een specifieke volgorde maar zonder een vaste afstand tussen de rangen (bijv. tevredenheidsschalen).
 • Numeriek / metrisch, meet kwantitatieve data met een nulpunt, waaronder intervalvariabelen (bijv. temperatuur) en ratiovariabelen (bijv. leeftijd, inkomen).

Het zorgvuldig overwegen van het gewenste meetniveau voorafgaand aan het onderzoek zorgt ervoor dat de data op de meest geschikte wijze kan worden geanalyseerd.

Opbouw van de vragen

De kunst van het samenstellen van een vragenlijst schuilt in het stellen van de juiste vragen op de juiste manier. De kwaliteit van de data hangt direct af van hoe nauwkeurig en helder de vragen zijn geformuleerd. Het is cruciaal om verschillende valkuilen te vermijden die de effectiviteit van de vragenlijst kunnen ondermijnen. Hier volgen essentiële richtlijnen voor het opstellen van effectieve vragen:

 • Relevantie, zorg ervoor dat elke vraag direct bijdraagt aan het onderzoeksdoel. Als het doel is om tevredenheid binnen een gemeente te meten, vraag dan niet naar de verblijfsduur van de respondent, maar focus op tevredenheidsaspecten.
 • Eenduidigheid, vermijd dubbele vragen. Een vraag als "Hoe tevreden bent u met de hulp van vrienden en familie?" splitst in feite in twee vragen en moet worden verduidelijkt.
 • Duidelijkheid, zorg dat vragen op slechts één manier te interpreteren zijn. Ambiguïteit in formulering kan leiden tot misinterpretaties en onnauwkeurige antwoorden.
 • Eenvoud, houd vragen begrijpelijk en vermijd complex taalgebruik. Pas de taal aan op het kennisniveau van de respondent om misverstanden te voorkomen.
 • Geen ontkenningen, vermijd het gebruik van ontkenningen of dubbele ontkenningen, aangezien deze verwarring kunnen veroorzaken.
 • Specificiteit, gebruik specifieke termen in plaats van vage aanduidingen zoals "soms" of "vaak" om eenduidige antwoorden te verkrijgen.
 • Objectiviteit, stel vragen op een neutrale manier om onbevooroordeelde antwoorden te stimuleren en vermijd suggestieve formuleringen.
 • Voorbeeldgebruik, wees voorzichtig met voorbeelden in vragen, aangezien deze de respondent kunnen beïnvloeden en het antwoord kunnen beperken tot de genoemde opties.
Antwoordopties ontwerpen

De wijze waarop antwoordopties worden gepresenteerd, speelt een cruciale rol in de analysefase. Overweeg de volgende indelingen:

 • Afzonderlijke antwoorden, zonder rangorde, nuttig voor het vaststellen van frequenties zonder gemiddelden.
 • Schaalvragen, bieden de mogelijkheid om meningen of tevredenheid te kwantificeren, waarbij gemiddelden kunnen worden berekend.
 • Tegenstellingen, testen het imago door tegenovergestelde eigenschappen te presenteren en vragen om een positionering op een schaal.
 • Rangschikking, laat respondenten een voorkeursorde aanbrengen in een reeks opties, nuttig voor prioriteitsbepaling.
Discussie en diepte-interviews

In kwalitatief onderzoek zijn open vragen en een flexibele gespreksleiding essentieel. De gespreksleider moet een open dialoog faciliteren, waarbij dieper ingegaan wordt op de antwoorden om onderliggende motivaties en meningen te ontdekken. Gesloten vragen kunnen ook worden gebruikt als springplank voor verdere discussie.

Gesloten vragen

In kwalitatief onderzoek zijn open vragen en een flexibele gespreksleiding essentieel. De gespreksleider moet een open dialoog faciliteren, waarbij dieper ingegaan wordt op de antwoorden om onderliggende motivaties en meningen te ontdekken. Gesloten vragen kunnen ook worden gebruikt als springplank voor verdere discussie.

Het belang van objectiviteit en projectieve technieken

Objectiviteit bewaren tijdens een discussie of interview is cruciaal. Respondenten mogen nooit het gevoel krijgen dat er juiste of verkeerde antwoorden zijn. Voor gevoelige onderwerpen of wanneer respondenten beperkte kennis hebben, kunnen projectieve technieken waardevol zijn om indirect inzicht te verkrijgen.

Gespreksleider

Een bekwame gespreksleider is in staat om een comfortabele en begripvolle omgeving te creëren, waardoor respondenten zich openstellen. Het aanpassen van de communicatiestijl en -houding aan de respondent kan bijdragen aan een succesvolle datacollectie.

Overige overwegingen: vormgeving en steekproef

De vormgeving van de vragenlijst en de samenstelling van de steekproef zijn ook van invloed op de kwaliteit van de verzamelde data. Een goed ontworpen vragenlijst en een representatieve steekproef zorgen voor betrouwbare en relevante resultaten.Door deze richtlijnen te volgen, kan de kwaliteit van de datacollectie aanzienlijk worden verbeterd, wat leidt tot betrouwbaardere en nuttigere onderzoeksresultaten.

Verwijzingen

Imotions. (2016, maart 22). 7 common pitfalls that can make or break your survey. Opgehaald van Imotions.com: https://imotions.com/blog/7-survey-pitfalls/

Markensteyn, E. (2015, mei 12). Online marktonderzoek: zo krijg je betere antwoorden & betrokken respondenten. Opgehaald van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2015/05/12/online-marktonderzoek-zo-krijg-je-betere-antwoorden-betrokken-respondenten/

SIS International Research. (2017, januari 13). In-Depth Interviews. Opgehaald van SIS International Research: https://www.sisinternational.com/solutions/qualitative-quantitative-research-solutions/in-depth-interviews/

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Relevante blogs

In dit artikel komen de beste tips en trucs van EM Onderzoek aan bod, zodat je er zeker van kunt zijn dat deelnemers aan je onderzoek ook echt goed antwoord zullen geven op je vragen[...]
Marktonderzoek geeft je antwoorden op vragen, marketinginzichten of helpt je een keuze te maken; Wat vinden mijn klanten? Wat vindt de doelgroep waar ik […]
In dit artikel komen de beste tips en trucs van EM Onderzoek aan bod, zodat je er zeker van kunt zijn dat deelnemers aan je onderzoek ook echt goed antwoord zullen geven op je vragen[...]
Marktonderzoek geeft je antwoorden op vragen, marketinginzichten of helpt je een keuze te maken; Wat vinden mijn klanten? Wat vindt de doelgroep waar ik […]
In dit artikel komen de beste tips en trucs van EM Onderzoek aan bod, zodat je er zeker van kunt zijn dat deelnemers aan je onderzoek ook echt goed antwoord zullen geven op je vragen[...]
Marktonderzoek geeft je antwoorden op vragen, marketinginzichten of helpt je een keuze te maken; Wat vinden mijn klanten? Wat vindt de doelgroep waar ik […]

Onze professionele partners