Studenten Anvraag Offerte

Zelf marktonderzoek doen

Jehebt aangegeven zelf onderzoek te willen doen. Dan is de offerte service vanAlles over Marktonderzoek niet voor jou bedoeld. Toch op zoek naar eenmarktonderzoeksbureau die kan helpen bij het uitvoeren van jouw marktonderzoek?Vul dan de offerte service opnieuw in en geef aan dat je eenmarktonderzoeksbureau wil inschakelen.

Richtprijzen marktonderzoek

Dekosten van een marktonderzoek zijn afhankelijk van veel verschillende factorenzoals de gekozen onderzoeksmethode, de lengte van de vragenlijst, derapportagevorm en de grootte van de doelgroep. Online onderzoek is vaak degoedkoopste methode, maar ook de kosten van online onderzoek kunnen enormvariëren.

Hierondereen overzicht met richtprijzen voor vier vaak voorkomende marktonderzoeken:

1: Klanttevredenheidsonderzoek:
online: tussen € 4.500,- en € 7.500,-
online en 10 diepte-interviews: tussen € 8.000,- en € 10.000,-
telefonisch: tussen € 5.000,- en € 7.500,-

2: Medewerkerstevredenheidsonderzoek:
online: € 5.500,- en € 8.500,-

3: Online panelonderzoek onder Nederlanders (18 jaar en ouder):
tussen € 2.500,- en € 4.500,-

4: Imago- en naamsbekendheidsonderzoek:
online: € 4.500,- en € 8.500,-
telefonisch € 5.500,- en € 9.500,-

Kostenfactoren kwalitatief en kwantitatief

Eenoverzicht van enkele factoren die kostenbepalend zijn bij kwalitatief enkwantitatief marktonderzoek zijn hieronder beschreven. Afhankelijk van hetsoort en type onderzoek kunnen deze kostenfactoren weer uiteenvallen in devolgende kosten: interview- en enquêtekosten, telefoonkosten (bij telefonischonderzoek), productiekosten (rapporten, hulpmiddelen, reiskosten, vragenlijstenen toonmateriaal), computertijd, analyse- en verwerkingskosten en natuurlijkook kosten van projectbegeleiding (wordt bepaald op basis van het aantal urendat de projectleider en anderen voor het betreffende onderzoek bezig zijngeweest).

Kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld diepte-interviews en groepsdiscussies):

Hetaantal en de duur van de gesprekken: Diepte-interviews duren vaak tussen de 45 minuten eneen uur. Groepsdiscussies duren gemiddeld anderhalf tot twee uur. Het aantalgesprekken is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. De kosten zittenin de uren van de gespreksleiders/interviewer en, indien niet online, eventuelereiskosten van de interviewer en soms ook de respondent.

Locatieswaar de gesprekken plaatsvinden: Zowel diepte-interviews als groepsdiscussies gebeurensteeds meer online, bijvoorbeeld via Teams of Zoom. Er zijnmarktonderzoekbureaus die over een eigen onderzoekruimte beschikken voorgroepsdiscussies (met meekijkfaciliteiten), maar soms is het handiger om eenruimte dichtbij de respondenten (of bijvoorbeeld centraal in het midden van hetland) te huren i.v.m. de reistijd van de respondenten.

Deselectiecriteria voor het vinden van de juiste respondenten: Hoe moeilijker het is omde doelgroep te benaderen, hoe hoger de kosten zijn. Als het gaat om eenbekende doelgroep, bijvoorbeeld klanten, dan zal het relatief eenvoudig zijn omdeze groep te benaderen en uit te nodigen, en zal ook de bereidheid groot zijnom mee werken aan een diepte-interview of groepsdiscussie. Maar als het gaat omeen doelgroep die niet bekend is met een organisatie, dienst of product(bijvoorbeeld potentiële klanten) dan zal het werven een stuk lastiger enintensiever en dus duurder zijn.

Devorm van de rapportage: Marktonderzoekbureausbieden verschillende rapportagevormen. Een uitgebreid schriftelijk rapport metcitaten, conclusies en aanbevelingen is uiteraard duurder dan een compactesamenvatting of management summary.

Kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld online,telefonisch en schriftelijk onderzoek):

De gekozen methode: Onlineonderzoek is over het algemeen goedkoper dan telefonisch onderzoek. Dit komtmet name doordat bij telefonisch onderzoek een callcenter wordt ingezet. Maarook de kosten van online onderzoek kunnen enorm variëren. Als de opdrachtgeverniet over e-mailadressen van mogelijke respondenten beschikt moet een bestandworden aangekocht of hiervoor een panel worden geraadpleegd, wat de kostenverhoogt.

De vragenlijst: Alseen opdrachtgever zelf een vragenlijst heeft ontwikkeld, kan dit de kosten vande ontwikkeling van een definitieve vragenlijst reduceren.Marktonderzoekbureaus kijken kritisch naar reeds ontwikkelde vragenlijsten, dushet kan ook zo zijn dat de ontwikkeling alsnog kosten met zich meebrengt.

De vorm van rapportage: Eenuitgebreid schriftelijk rapport met tabellen en grafieken die tekstueel wordentoegelicht en voorzien van conclusies en aanbevelingen is duurder dan weergavein een online dashboard, een tabellenrapport of databestand (bijvoorbeeld eenSPSS, Excel of Access bestand). Daarnaast heeft ook de gewenste diepte van deanalyse effect op de kosten. Soms kan worden volstaan met een beschrijving vande totaalresultaten, maar soms kan er juist behoefte zijn aan meer analyses opbijvoorbeeld verschillen tussen subdoelgroepen of het herkennen van profielenin de steekproef.

De duur van het veldwerk: Metname bij telefonisch onderzoek is de duur van het veldwerk zeer bepalend voorde kosten van het onderzoek.

Het aantal respondenten: Hoegroter de steekproef, hoe hoger de kosten. 

Drie offertes?
U zoekt een marktonderzoekbureau? Gebruik onze gratis Offerte Service.
Onze deskundige en ervaren experts vinden drie geschikte marktonderzoekbureaus die met uw onderzoeksvraag aan de slag gaan.
Ontvang gratis 3 offertes
Gebruikers offerte service
Steekproef calculator
Alles over Marktonderzoek heeft voor ueen calculator ontworpen, waarmee ueenvoudig de steekproefgrootte voor uwonderzoek kunt bepalen.
Start de calculator
Topbureaus

Onze professionele partners